27°C
Bolu HAVA DURUMU27°C Az Bulutlu
BİZE ULAŞIN info@dortdivanortakoy.com

HABERLER

Dörtdivan Ortaköy Köyü

Cuma Sohbeti (18/03/2016)

- +
Cuma Sohbeti (18/03/2016)

CUMA SOHBETİ(18/03/2016)

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, “Dedik ki: “Ey Âdem! Sen ve
eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu
ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.” (Bakara, 35.) buyuran Rabbimiz, Hz. Âdem’in şahsında insanlara verilen rızıklardan diledikleri
gibi yiyip içebileceklerini, ancak belli sınırları aşmamaları gerektiğini hatırlatmaktadır. “Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz.”
(Araf, 31.) uyarısıyla, kaynakların gereksiz yere tüketilmemesine vurgu yapılırken, “Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir.
Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.”
(Furkan, 67.) ayeti kerimesiyle de israfla birlikte cimrilik de
yasaklanmakta ve orta yol tavsiye edilmektedir.

İsraf yüce dinimiz İslam’ın kınadığı ve hoş görmediği bir davranış-
tır. Zira dinimizde servet edinme nasıl birtakım kurallara bağlan-
mışsa, servetin nasıl harcanacağı da aynı şekilde kurallara bağlan-
mış, meşrû olmayan alanlarda tüketim yasaklanmış, meşrû alanlar-
da da israf etmeme prensibi getirilmiştir. Aynı zamanda kişiye ge-
liri arttıkça bunu yalnızca kendisi için değil, aynı zamanda yoksul
akrabalarının, komşularının ve diğer muhtaç kimselerin ihtiyaçla-
rı için de kullanma sorumluluğu yüklenmiştir.
(Nisâ, 36; İsrâ, 26-27.)

Günümüzde hızla gelişen ve değişen kitle iletişim araçlarının da
etkisiyle tüketim özendirilmekte, yapay ihtiyaçlar oluşturularak
harcama dengesi bozulmakta ve gösterişe dayalı tüketim harca-
maları dünyada bir hayat tarzı hâline gelmektedir. Öyle ki tüket-
tikçe değer kazandığı vehmine kapılan insanların sayısı her geçen
gün artmaktadır.

Oysaki gösterişe dayalı tüketim, kıskançlık ve haset duygularını
tahrik etmekte, böylece insanlar arasında kin, nefret ve düşman-
lık gibi olumsuzluklar yaygınlaşarak sosyal barışın zedelenmesine
yol açmaktadır. Aşırı tüketime dayalı hayat tarzının yaygınlaşması-
na paralel olarak insanî ve ahlâkî değerler aşınmakta; manevi zen-
ginlikten yoksun, çevreye karşı duyarsız kimi insan tipleri oluş-
maktadır. Diğer taraftan aşırı tüketim ya da dengesiz harcamalar
sebebiyle ağır borç yükü altına giren ve bu yüzden pek çok sorun
yaşayan insanların ve dağılma noktasına gelen ailelerin sayısı art-
maktadır. Buna bağlı olarak da nice çocuklar, kadınlar kendi ka-
derine terk edilmektedir.

Aşırı tüketim bir müddet sonra adeta bağımlılık yaparak bireyleri
esir almakta, gerçekte ihtiyaç olup-olmadığı sorgulanmadan har-
camaya sevk etmekte, aynı zamanda dayanışma, muhtaçlara yar-
dım, tabiatı (çevreyi) koruma, israf ve gösterişten sakınma, hakkın-
dan fazlasını almama gibi dinî ve ahlâkî erdemleri aşındırmaktadır.

Bu sebeple tüketim alışkanlıklarımız dinimizin tavsiye ettiği öl-
çüler çerçevesinde disipline edilmeli, tüketime ilişkin ahlâkî ve
manevî değerlerimiz işlevsel kılınmalıdır. Yüce Allah’ın bize ema-
net ettiği kaynakları, imkânları, zamanı ve diğer bütün nimetleri tü-
ketirken ölçülü olmayı ve iktisatlı yaşamayı bir hayat tarzı hâline
getirmeliyiz. Diğer yandan tasarruf ederek, eldeki imkânları yok-
sullarla paylaşmalı, toplumsal huzur ve mutluluğa katkıda bu-
lunmalıyız. Sadece eldeki nimetleri değil, sahip olduğumuz bü-
tün dinî, ahlakî, tarihî ve kültürel değerlerimizi de tüketmemeliyiz.

Gittikçe yaygınlaşan ve küresel bir sorun hâline gelen aşırı tüke-
tim alışkanlıklarına ve tükenmeye yüz tutan değerlerimize dikkat
çekmeye sizleri davet ediyorum.Selam ve Muhabbetle…

Hayırlı Cumalarınız Olsun…

Dr. Yüksel Salman(Diyanet Dergi)

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.

  • Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.